17180 رييس سازمان پدافند غير عامل: وزارت ارتباطات نقش مهمي در امنيت فضاي سايبري دارد رييس سازمان پدافند غير عامل کشور با اشاره به اينکه امورات زندگي مردم در فضاي سايبري انجام مي شود، تاکيد کرد: امنيت و دفاع در حوزه سايبري بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> سردار غلامرضا جلالي رييس سازمان پدافند غير عامل کشور در همايش پدافند غير عامل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اينکه ما اکنون شاهد دور جديد تهديدها هستيم، گفت: با تقويت بخش دفاعي و نظامي کشور و ايجاد بازدارندگي مناسب در اين حوزه، دشمن رويکردهاي خود را به سمت تهديدات غيرنظامي جديد و پيچيده تر تغيير داده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي جنگ اقتصادي را يکي از رويکردهاي د شمن در اين حوزه عنوان کرد و افزود: جنگ اقتصادي امروز پيچيده تر از گذشته شده است و دشمن از همه مولفه ها، قدرت ها و ابزارهاي بين المللي، اطلاعاتي، مالي و پولي براي فشار به اقتصاد کشور استفاده مي کند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">جلالي تهديدات سايبري را يکي ديگر از تهديدات غير نظامي دشمن بيان کرد و گفت: در اين حوزه با طيفي از تهديدات مواجه هستيم که بستر آن فضاي سايبري، فناوري اطلاعات و شبکه هاي اجتماعي است که ضرورت يک دفاع جامع با هماهنگي تمام بخش ها در اين حوزه احساس مي شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">رييس سازمان پدافند غير عامل کشور با&nbsp; اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر عدم وقوع جنگ و انجام مذاکرات با آمريکا در اين شرايط، تصريح کرد: مقام معظم رهبري با توجه به اينکه مباحثي درباره کنارگذاشتن دولت و يا ايجاد سازوکاري در کنار دولت مطرح بود، از دولت مشروع و قانوني کشور که پشتوانه راي مردم را دارد حمايت کردند و از همه خواستند در اين شرايط با يک مقاومت ملي در برابر تهديدها قرار بگيريم.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي با اشاره به اينکه درحال حاضر سه فرآيند بزرگ در حال شکل گيري است، افزود: اينترنت اشيا يکي از اين فرآيندها است که سرمايه هاي کشور را از ماهيت فيزيکي به سايبري يا سايبري، فيزيکي تغيير مي دهد و به لحاظ شناخت نوع دارايي و مديريت و تهديدها و فرصت ها دچار تحول اساسي و جدي مي شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">جلالي توسعه شبکه هاي اجتماعي را يکي ديگر از اين فرايندها عنوان کرد و گفت: در شبکه هاي اجتماعي تمرکز مجموعه اي از نيازهاي مردم در حوزه فرهنگي، اطلاعاتي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، اشتغال، بانکي و ارزي وجود دارد و با توجه به اينکه در اين فرآيند نظام کنترلي و مقررات نويسي در درون سيستم و ذات آن وجود دارد، قابليت کنترل گريزي از دولت ها و حاکميت ها يا کاهش اثرگذاري دولت ها رادر اين فرآيندها شاهد هستيم و اين موضوع ساختارهاي مديريتي، دفاعي، اقتصادي و پولي و مالي را تحت تاثير خود قرار داده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي به هوشمندي به عنوان فرآيند ديگري در اين حوزه اشاره کرد که در حال وقوع است و در ادامه افزود: هوشمندي در ترکيب قابليت هاي فناوري اطلاعات و قابليت هاي فيزيکي توانايي دارند که در اين فرآيند به حداکثر بهره برداري&nbsp; برسند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">رييس سازمان پدافند غير عامل کشور با تاکيد به اينکه کشور ما با شيب تندي به سمت هوشمند سازي و تبديل دارايي ها حرکت مي کند، گفت: ارتباط اجزاي سيستم، سيستمي شدن دارايي هاي فيزيکي، برنامه ريزي منطقي و کنترل از راه دور از مزيت هاي اين هوشمند سازي که از فناوري اطلاعات به قابليت هاي فيزيکي اضافه مي شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي درباره تهديدات اين حوزه نيز افزود: امکان دسترسي از بيرون توسط دشمنان وجود دارد و امکان کنترل از راه دور يکي از همين تهديدها است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">جلالي با اشاره به اينکه ما هم اکنون در مقابل سيلي از هوشمند سازي قرارداريم، گفت: به طور مثال در خانه هوشمند و يا شهر هوشمند، نوع مديريت شهري، شهروندان و زيرساخت هاي شهري تحت تاثير قرار مي گيرند و نياز به تعريف رگولاتوري در اين حوزه داريم و درغير اين صورت بعد از هوشمند سازي در زيرساخت هاي شهري با ويژگي هاي کنترل گريزي که دارد مشکلاتي ايجاد مي شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي با اشاره به اينکه اين چالش ها، چالش هاي جهاني است، افزود: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين حوزه وظايف سنگيني دارد و تمام زيرساخت هاي اين خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات را بايد فراهم کند به همين دليل نقش متفاوتي در اين حوزه بر عهده اين وزارتخانه است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">رييس سازمان پدافند غير عامل کشور با تاکيد به اينکه ميزان وابستگي زيرساخت هاي کشور به فضاي سايبري بايد در حد قابل قبول باشد، گفت: در حال حاضر 95 درصد اسکناس به صورت سايبري و 5 درصد به صورت فيزيکي در کشور وجود دارد که اين موضوع نشان مي دهد بايد بتوانيم در فضاي سايبري از اين دارايي ها حفاظت کنيم.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي با اشاره به اينکه بايد در حوزه حفاظت سه لايه ايمني، امنيت و دفاع با هم هماهنگ باشند، افزود: امنيت و دفاع در حوزه سايبري به دليل اينکه با امورات زندگي مردم وابسته است بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">جلالي به برگزاري رزمايش هايي در حوزه سايبري با همکاري وزارت ارتباطات و مراکز ديگر اين حوزه در دو ماه گذشته اشاره کرد و گفت: اين رزمايش ها نتايج خوبي داشته و با رفع نواقص در آينده نيز ادامه مي يابد.</span></p>