16705 پروانه اپراتور ماهواره مخابراتي در دستور کار کميسيون تنظيم مقررات مديرکل طرح و توسعه شبکه هاي ماهواره اي سازمان فضايي ايران با اعلام اينکه بررسي پروانه اپراتور ماهواره هاي مخابراتي در دستور کار کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات قرار گرفت، گفت: دارندگان پروانه اپراتور ماهواره مخابراتي مي توانند انواع شبکه هاي ماهواره اي زمين آهنگ و غير زمين آهنگ مخابراتي و منظومه هاي ماهواره اي را براي ارايه انواع خدمات خرده فروشي و عمده فروشي موضوع پروانه راه اندازي کنند. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> احسان حامد رحمت مديرکل طرح و توسعه شبکه هاي ماهواره اي سازمان فضايي ايران با اشاره به برگزاري جلسات متعدد کارشناسي در خصوص تدوين پروانه اپراتور ماهواره هاي مخابراتي گفت: سرانجام و پس از بررسي هاي مختلف و حضور نمايندگان شرکت ها و سازمان هاي مرتبط، اين پروانه تدوين و در دستور کار کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات قرار گرفت.<br />وي افزود: با تشکيل اپراتور ماهواره مخابراتي به عنوان مهمترين حلقه و تکميل کننده زنجيره ارزش ماهواره، شرايط مناسب براي نقش آفريني و سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم شده است و با حمايت سازمان فضايي ايران، اپراتور مي تواند جهت دهي مناسبي به حوزه بالادستي زنجيره ارزش ماهواره دهد و در پايين دست زنجيره به بلوغ کسب و کار خصوصي و تجاري سازي خدمات مخابراتي در اين حوزه منجر شود.<br />حامد رحمت با تاکيد بر اهميت حضور اپراتور ماهواره مخابراتي در کشور اظهار کرد: دارندگان پروانه اپراتور ماهواره مخابراتي مي توانند انواع شبکه هاي ماهواره اي زمين آهنگ و غير زمين آهنگ مخابراتي و منظومه هاي ماهواره اي را براي ارايه انواع خدمات خرده فروشي و عمده فروشي موضوع پروانه راه اندازي کنند و ضمن برخورداري از مزاياي آن، باعث بهره برداري بهينه از منابع مدار فرکانس کشور و عدم وابستگي در بهره برداري خدمات مخابراتي فضايي به کشورهاي ديگر شوند.<br />بنابه اين گزارش مطالعات اوليه نيازسنجي، امکان سنجي و تشکيل اپراتور ماهواره مخابراتي بومي از سال 1394 توسط سازمان فضايي ايران و ديگر سازمان هاي مرتبط آغاز شد و چارچوب کلي آن در جلسه 262 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به تصويب رسيد.<br />&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 12px">توسعه زيرساخت شبکه هاي ماهواره اي نياز امروز کشور است</span></strong></p><p><span style="font-size: 12px">همچنين مرتضي براري رييس سازمان فضايي ايران در بازديد گروهي از پروژه هاي ماهواره اي کشور با اشاره به پيشرفت هاي ارزشمند کشور در حوزه ICT گفت: زماني حوزه ICT به ارايه خدماتي همچون تلگراف، تلفن و فکس به جامعه مي پرداخت اما امروز با توجه به پيشرفت هاي مهم اين حوزه در کشور، حوزه ICT تبديل به يک بستر و پلتفرم مناسب براي توسعه کسب و کارهاي نوين شده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي با بيان اينکه شبکه و زيرساخت هاي ارتباطي، بستر ايجاد اشتغال و شکل گيري کسب و کارهاي جديد شده اند که فناوري فضايي و ارتباطات ماهواره اي نيز بخش مهمي از حوزه ارتباطات کشور است، افزود: لازم است تا با توسعه زيرساخت ها و شبکه هاي ماهواره اي، بستر مناسب را براي حضور پررنگ و حداکثري بخش خصوصي فراهم کنيم که به تبع آن کسب و کارهاي فضاپايه شکل گرفته و رشد خواهند کرد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات حمايت، همياري و سرمايه گذاري براي توسعه زيرساخت شبکه هاي ماهواره اي را نياز امروز کشور دانست و با تاکيد بر تسريع در فرآيند اجراي پروژه هاي فضايي کشور و لزوم تکميل آن بر اساس جدول زمان بندي تدوين شده اظهار کرد: اميدوارم تا با جلب مشارکت و تشکيل کنسرسيوم هاي ملي، شبکه زيرساخت هاي ماهواره اي در کشور توسعه يابد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">رييس سازمان فضايي ايران با اشاره به اينکه امروز شاخص هاي جديدي براي پروژه هاي ماهواره اي تعريف شده است، گفت: اين فناوري نيز علاوه بر ارايه خدمات کاربردي به جامعه به يک بستر و پلتفرم براي توسعه کسب و کار و اشتغالزايي تبديل شده است که براي رسيدن به اين هدف در کشور، همانند حوزه ICT نياز به ورود جدي بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاري خصوصي داريم.</span></p><p><span style="font-size: 12px">بنابه اين گزارش اين رييس سازمان فضايي ايران به همراه تعدادي از اعضاي شورايعالي فضايي، شرکت هاي خصوصي و فعال حوزه فضايي و شرکت هاي اقتصادي فنآور از روند پيشرفت پروژه ماهواره ظفر دانشگاه علم و صنعت بازديد کردند.</span></p>