16682 وزير ارتباطات مطرح کرد؛ عدم همکاري دستگاههاي دولتي در اتصال به دولت الکترونيک وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از عدم همکاري دستگاههاي دولتي در اتصال عملي به دولت الکترونيک انتقاد کرد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز- </span></strong></span><span style="font-size: 12px">محمدجواد آذري جهرمي در توئيتر نوشت: فسادها و رانتهاي کشور با راه اندازي دولت الکترونيکي قابل شفاف سازي است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي با بيان اينکه طرح رجيستري بخش کوچکي از دولت الکترونيکي بود، ادامه داد: اکنون اکثر زيرساختهاي دولت الکترونيکي آماده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وزير ارتباطات اين سوال را مطرح کرد که چرا دستگاههايي که بايد در برخورد با فساد پيش قدم باشند در اتصال عملي به دولت الکترونيکي همکاري نمي کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: مهر</span></p>