16636 ارسال پيامکهاي تبليغاتي مزاحم کاهش يافت معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از ادامه اجراي طرح مسدودسازي شماره هاي موبايل ارسال کننده پيامکهاي انبوه به مشترکان در راستاي حل معضل پيامکهاي مزاحم خبر داد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز- </span></strong></span><span style="font-size: 12px">مجيد حقي با بيان اينکه شواهد نشان مي دهد که طي 4 ماه اخير ميزان ارسال پيامکهاي تبليغاتي و ارزش افزوده ناخواسته، کاهش يافته است، اظهار داشت: مطابق با مکانيزم هاي نظارتي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با پيامکهاي تبليغاتي مزاحم که از سوي مشترکان به سامانه هاي 195 و 800 گزارش داده مي شوند، برخورد مي کنيم.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي گفت: هم اکنون مشکل عمده به پيامکهاي تبليغاتي مربوط مي شود که از سرشماره هاي شخصي موبايل به صورت انبوه به کاربران ارسال مي شود. اين شماره ها پس از شناسايي مسدود خواهند شد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">معاون رگولاتوري با تاکيد براينکه مسدودسازي شماره هاي شخصي که مبادرت به ارسال پيام انبوه مي کنند همچنان ادامه دارد و براي مقابله با اين کاربران راهکارهايي جديد نظارتي درنظر گرفته ايم، افزود: متاسفانه در طول زمان، اين کاربران خطوط خود را تغيير داده و يا رفتار تجاري خود را تغيير مي دهند، اما با اين وجود ما نيز رفتار نظارتي خود را با آنها مطابقت داده و در کمترين زمان ممکن، اين شماره ها را شناسايي کرده و با آنها برخورد مي کنيم.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي با اشاره به اينکه با مکانيزم هاي نظارتي در نظر گرفته شده شاهد کاهش ميزان ارسال پيامکهاي تبليغاتي مزاحم هستيم، ادامه داد: بنا است به زودي اپراتورهاي تلفن همراه، پنل کاربري ويژه هر مشترک تلفن همراه را راه اندازي کنند که مديريت دريافت پيامک در اختيار مشترک باشد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">حقي خاطرنشان کرد: با وجود اين پنل کاربري که مطابق با مصوبه کميسيون تنظيم مقررات به اپراتورها دستور داده شده است، مشترک مي تواند ارسال و يا عدم ارسال انواع مختلف پيامک را انتخاب و تنظيم کرده و مطابق با آن ليست، اپراتور امکان ارسال پيامک را براي مشترک فراهم مي کند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">به گفته وي، اين پنل کاربري از نوع اپليکيشن و يا وب بيس خواهد بود که به مشترک اختصاص مي يابد تا بتواند مسير ورود پيامک هاي لازم را باز و پيامک هاي مزاحم را مسدود کند؛ با اين وجود انتظار مي رود با اجراي اين دستورالعمل که در راستاي حفظ حريم شخصي و شهروندي شهروندان انجام مي شود، شماره هاي مزاحم تبليغاتي در کمترين بازه زماني، حذف شوند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: مهر</span></p><p>&nbsp;</p>