16622 انتصاب دبير کميته طرح ايجاد قطب مراکز داده با سرمايه گذاري بخش خصوصي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي مصوبه شوراي راهبري توسعه شبکه ملي اطلاعات، رسول سراييان را به عنوان عضو و دبير کميته طرح ايجاد قطب مراکز داده با سرمايه گذاري بخش خصوصي منصوب کرد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز- </span></strong></span><span style="font-size: 12px">در متن حکم رسول سراييان آمده است:<br />جناب آقاي دکتر سراييان <br />معاون وزير و رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران<br />با توجه به لزوم اجرايي شدن تکاليف اين وزارت براي توسعه و تکامل شبکه ملي اطلاعات و در راستاي مصوبه شوراي راهبري توسعه شبکه ملي اطلاعات، بدينوسيله جناب عالي را که داراي سوابق برجسته فني و مديريتي مي باشيد به عنوان عضو و دبير کميته &quot; طرح ايجاد قطب مراکز داده با سرمايه گذاري بخش خصوصي&quot; منصوب مي نمايم تا با رعايت مفاد سند تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات و استفاده از اختيارات قانوني و ظرفيت ها و منابع علمي، تخصصي و زيرساختي آن سازمان يکي ديگر از زيرساخت هاي مهم شبکه ملي اطلاعات در کشور محقق گردد.<br />ضروري است ضمن مشارکت فعال و حضور مستمر در جلسات کميته در انجام تکاليف مندرج در برنامه طرح مذکور اقدام و اهتمام اثربخش و کارايي لازم را به عمل آوريد.<br />محمد جواد آذري جهرمي</span></p>