16620 سامانه ارزيابي خدمات دولت الکترونيک رونمايي شد فاز نخست سامانه ارزيابي و پايش خدمات دولت الکترونيک در راستاي افزايش کيفيت خدمات الکترونيکي دستگاههاي اجرايي رونمايي شد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز- </span></strong></span><span style="font-size: 12px">سازمان فناوري اطلاعات، سامانه ارزيابي و پايش خدمات دولت الکترونيکي را به آدرس اينترنتي payesh.iran.gov.ir راه اندازي کرد. با راه اندازي اين سامانه امکان خوداظهاري وضعيت خدمات الکترونيکي براي دستگاههاي اجرايي و نيز امکان ارزيابي عمومي براي اقشار مردم فراهم شده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">در همين حال متخصصان و ارزيابان خبره نيز مي توانند نظرات کارشناسي خود در مورد خدمات الکترونيکي دولت در راستاي افزايش کيفيت اين خدمات از طريق اين سامانه اعلام کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">امکان جمع آوري داده در درگاههاي خدمات دولتي، ذخيره سازي اطلاعات، فراهم کردن بستري براي رشد خدمات دستگاهها از طريق ارزيابي مستمر و ارائه پيشرفت هر دستگاهها از جمله اهداف ايجاد اين سامانه است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">در اين سامانه شاخص هاي ارزيابي خدمات دستگاههاي دولتي به تفکيک مراحل بلوغ آورده شده است و نتايج 3 دوره ارزيابي دستگاهها نيز از اين طريق در دسترس است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: مهر</span></p>