16484 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از پاسخ آذري جهرمي قانع شدند پاسخ وزيرارتباطات به حميده زرآبادي نماينده قزوين و فاطمه حسيني نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي با 98 راي موافق و87 راي مخالف پذيرفته شد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> در جلسه علني امروز (يکشنبه) دو سوال دو نماينده از آذري جهرمي پرسيده شد. اولين سوال درباره دليل جايگزين شدن قرارداد نگهداري شش ماه زودتر از موعد و حجمي شدن قراردادها بود. سوال دوم ناظر به سرانجام پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنج ساله پنجم ارتباطات که قرارداد آن در سال 90-91 بسته شده بود، مطرح شد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">اين سوالات مربوط به حميده زرآبادي نماينده قزوين و فاطمه حسيني نماينده تهران بود که نمايندگان با 98 راي موافق 87، راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 205 نماينده حاضر در مجلس قانع شدن خود را از پاسخ&zwnj;هاي وزير اعلام کردند.</span></p>